Je vindt me ook op

Pragmatics

Publicaties, presentaties: Communicatieve competentie, Spaans, Pragmatics, interculturele communicatie

Publicaties: Pragmatics

Vanaf de zomer van 1985 was ik enkele jaren werkzaam als docent taalvaardigheid Spaans.
Vanaf 1988 werd de afdeling Bedrijfscommunicatie in de faculteit Letteren een steeds zelfstandiger afdeling. Vanaf 1993 kreeg ik ruimte om naast het verzorgen van taalvaardigheidsonderwijs Spaans ook een promotie-onderzoek te gaan doen.

In 1993 startte ik mijn promotie-onderzoek, op het terrein van (Interlanguage) Pragmatics; het onderwerp kwam bovendrijven uit m’n belangstelling voor taalvaardigheid Spaans, communicatieve competentie, toegepaste taalkunde en interculturele communicatie:

  • wat is het verschil tussen taalvaardigheid en communicatievaardigheid, tussen linguïstische competentie en communicative of pragmatic competence?
  • hoe kan het dat tussen zeer taalvaardige mensen de communicatie tekort schiet; dat linguïstisch correct taalgebruik tot pragmatic failures kan leiden?
  • zouden naast de taalverschillen ook verschillen in (communicatie-)cultuur een rol spelen bij het succes of falen van interculturele communicatie?
  • zouden sprekers van verschillende culturen, van wie één van beiden de taal spreekt die niet zijn of haar moedertaal is, niet alleen de vreemde taal bijna perfect kunnen beheersen, maar zich ook een zekere intercultural pragmatic competence kunnen eigen maken?
  • Welke factoren – machtsafstand, sociale afstand, situationele context – beïnvloeden de appropriateness van een directieve taalhandeling zoals een verzoek?

Kortom, binnen de kortste keren kwam ik bij taalfilosofen als Grice en Searle terecht, bij conversatie maximen, het Cooperative Principle, taalhandelingstheorieën en Brown en Levinson’s Beleefdheidstheorie.

Mijn proefschrift Verzoekstrategieën in het Spaans: een cross-cultureel en intercultureel perspectief (17 maart 1997) is het resultaat van vier jaar studie om dit soort vragen te beantwoorden en daarvan verslag te doen.

Andere publicatie in onderstaande lijst zijn vervolgstudies.

Le Pair, R. (2005).

Politeness in the Netherlands: indirect requests. In L. Hickey & M. Stewart (Eds.), Politeness in Europe, (pp.66-81). Clevedon: Multilingual Matters.
Hendriks, B., & Le Pair, R. (2004).

Conventionaliteit en beleefdheid in Nederlandse verzoeken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(1), 21-43.

Le Pair, R. (2001).

Review of F.E. Jandt (2001). Intercultural Communication. An introduction. Thousand Oaks, CA: Sage, 532 pp., ISBN 0-7619-2202-4,, Communications. The European Journal of Communication Research, 22(4), 131-135.

Conclusie van deze boekbespreking
Le Pair, R., & Korzilius, H. (2000).

Interculturele communicatieve competentie: directheid in verzoeken. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing, (pp. 337-349). Den Haag: Sdu.
Le Pair, R. (1999).

Communication Strategies: Politeness in Spanish requests. In R. Geluykens & K. Pelsmakers (Eds.), Discourse in Professional Contexts, (pp. 143-165). München: Lincom.
Le Pair, R. (1999).

Zijn Spanjaarden directer dan Nederlanders?: een crosscultureel onderzoek naar verzoekstrategieën. In M. Gerritsen & D. Springorum (red.), Een bundel Bedrijfscommunicatie voor Ger Peerbooms bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag,(pp. 191-220). Nijmegen: Nijmegen University Press.
Le Pair, R. (1997).

Verzoekstrategieën in het Spaans: een cross-cultureel en intercultureel perspectief. Dissertatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Le Pair, R. (1996).

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. Language Sciences, 18(3-4), 651-670.
Le Pair, R. (1996).

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. In K. Jaszczolt & K. Turner (Eds.), Contrastive semantics and pragmatics II (pp. 651-670). Oxford: Elsevier Science.
Le Pair, R. (1995).

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. First International Conference in Contrastive Semantics and Pragmatics. Brighton, UK

Le Pair, R. (1994).

Communication strategies: politeness in Spanish requests. Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, Sixth International Systemic-Functional Workshop, augustus 1994.

Le Pair, R. (1994).


Estrategias comunicativas de cortesía en peticiones: perspectiva cross-cultural e intercultural.  IV Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del español como lengua extranjera, Granada, Universidad de Granada, juni 1994.

Le Pair, R. (1994).

‘Pedir algo’: communicatiestrategieën vanuit een pragmalinguïstisch perspectief. In C. van Esch en M. Steenmeijer (red.), Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven 5 (pp. 38-56). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Le Pair, R. (1990).

Bedrijfscommunicatie en Bedrijfstaal Spaans. In C. van Esch en M. Steenmeijer (red.), Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven 1 (pp. 59-66). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.